VRIJZINNIGEN   WESTERKWARTIER.

Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Westerkwartier (VGW) 

De VGW is een vereniging van mensen die vorm en inhoud willen geven aan hun geloof.

Ze komen maandelijks bij elkaar, voor inspiratie en ontmoeting.

Zij laten zich inspireren door de bijbel, door poëzie, literatuur, muziek en kunst.

Even tot rust en in balans komen in de hectische samenleving, in een tijd van oppervlakkigheid en uiterlijke schijn.

Zoeken naar diepgang en spirituele verbondenheid.

 

 VRIJZINNIGEN

Vrijzinnigen zijn op zoek. Naar zichzelf, naar de wereld, naar anderen en naar het goddelijke.

De vragen die zij zich stellen zijn: Wie ben ik, wie zijn wij?  Waar gaan we heen?  Waar leven we voor?

Vrijzinnigen hebben een open, kritische, tolerante, vrije houding naar de samenleving, haar ontstaan en de toekomst.

Vrijzinnigen proberen betrokken en bewust te leven en zoeken naar hun persoonlijke beleving van de zin van hun bestaan.

Vrijzinnigen zijn bij uitstek toegerust om hedendaagse zingevingsvraagstukken op te lossen.

Vraagstukken omtrent vervuiling en opwarming van de aarde, verdeling van rijkdom en armoede, exploitatie van grondstoffen, economische en geopolitieke problemen.

 VIEREN

Kom eens kennismaken in één van onze vieringen of bijeenkomsten.

Vrijzinnigen Westerkwartier is landelijk verbonden met:

de Vereniging van Vrijzinnige Protestanten (binnen de PKN)

Vrijzinnigen Nederland  (voorheen Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB)

Vrijzinnigen Westerkwartier is provinciaal verbonden met:

Vereniging van Vrijzinnige Protestanten Groningen

 


 Zeven woorden voor de zeven dagen van de week.

Voor de zondag: veerkracht

Als geloofsgemeenschap weten we dat leven naast teleurstelling en tegenslag, ook bestaat uit herademen en op verhaal komen.

Uit stilte, dagend inzicht en strijd, een lach en een traan, een vloek en een zucht. Uit inspanning en ontspanning, opstandigheid en dankbaarheid.

Er is moed nodig om te vergeven en lef om uitdagingen aan te gaan.

Samen vieren is onmisbaar in dit levenslange proces van leren leven en opnieuw beginnen.

 

Voor de maandag: verwondering

Gelovig leven opent ons de ogen voor  het niet-vanzelf­sprekende van alles wat leeft.

Voor ons verwijst dit leven naar een bron, een ge­heim  dat we niet zullen doorgronden, maar dat onverwacht als geschenk en appèl op ons toekomt en aandacht en antwoord vraagt.

We weten dat we er voor moeten waken om hier niet aan voorbij te leven.

 

Voor de dinsdag: verbondenheid

We zijn ons als gemeenschap bewust van de waarde van verbondenheid.

In de ontmoeting met de ander leren wij ook onszelf te verstaan.

We erkennen de waarde van de betrokkenheid van verschillende generaties, van de vruchtbare combinatie van levenservaring en onbevangenheid.

We zoeken naar vormen van omzien naar elkaar in het leven van alledag.

 

Voor de woensdag: verantwoordelijkheid

We voelen ons (mede)verantwoordelijk voor onze wereld en willen elkaar steunen in ons werk en in onze maatschappelijke betrokkenheid.

Met anderen verbinden wij ons aan concrete projecten die wat doen aan de vragen en noden van onze wereld.

 

Voor de donderdag: vredelievendheid

We zoeken naar een vredelievende en duurzame manier van leven.

We willen recht doen aan onze overtuiging dat vrede, gerechtigheid en heelheid van de schepping de kern uitmaken van het tegendraadse en hoopvolle perspectief van sjaloom voor de wereld.

 

Voor de vrijdag: vertrouwen

Geloven is vertrouwen hebben in de weg van barmhartigheid en liefde zoals deze wordt aangereikt in de bijbelse verhalen en bij uitstek is voorgeleefd door Jezus van Nazareth.

Zo hebben we grond onder onze voeten, een dak boven ons hoofd en een weg om te gaan.

 

Voor de zaterdag: vrijheid

We zijn ons als gemeenschap bewust van de waarde van individuele vrijheid om je eigen weg te zoeken en zelf morele keuzes te maken.

Tegelijk zijn wij er van doordrongen dat onze vrijheid niet ten koste mag gaan van anderen.

Wij kiezen voor een leven in verdraagzaamheid en voor de vrijmoedigheid en de durf om elkaar vragen te stellen.