MEDEDELINGEN

 

Lidmaatschap

Een ieder is welkom onze bijeenkomsten bij te wonen. Wilt u zich meer verbinden met onze gemeenschap,

dan kunt U zich aanmelden als lid of begunstiger.

Dit door een mail met adresgegevens te sturen naar: vgw@vrijzinnigegeloofsgemeenschapwesterkwartier.nl

of door telefonisch contact op te nemen met de penningmeester: 050-5419726.

 

Per 01-01-2020 bedraagt  de jaarlijkse contributie € 130,--  per lid en  € 190,--  voor (echt)paren.

U ontvangt dan de Nieuwsbrief en hebt recht op pastoraat.

Ook kunt u vriend of begunstiger worden, waarbij we uitgaan van een minimum bijdrage van  € 45,-- per jaar.

U ontvangt dan ook de Nieuwsbrief.

Het contributiejaar loopt van januari tot en met december.

 

Het bankrekeningnummer is :   NL80RABO 032.37.84.518  t.n.v. VGW.

Giften zijn uiteraard ook welkom op bovengenoemd rekeningnummer.

 

De VGW heeft de ANBI-status. Dit betekent dat u contributie en/of giften kunt aftrekken van de belasting.

 

Trouw- en Rouwdiensten

Trouw- en Rouwdiensten zijn niet inbegrepen bij het lidmaatschap. Hiervoor wordt een vergoeding

van € 375 gevraagd. Leden krijgen hierop een korting van € 100.

Wanneer het om een Rouwdienst gaat kunnen de nabestaanden aan de penningmeester doorgeven welke

instantie de begrafenis/crematie verzorgt. De nota kan dan rechtstreeks naar deze instantie verzonden

worden, zodat de bijdrage meegenomen wordt in het totaal van de kosten.  

 

Namens het Bestuur van de VGW,

Willy Sjaarda, penningmeester

 

Privacy beleid

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevens (AVG) bescherming 

(General Data Protection Regulation =GDPR) van kracht geworden.

Deze EU verordening regelt het verwerken en gebruik van persoonsgegevens.

 

Bij ons als Vrijzinnige Geloofsgemeenschap gaat het om lidmaatschapsgegevens  zoals uw naam,

telefoonnummer, adres en e-mailadres, plus in verband met contributiebetaling uw bankgegevens.

Andere gegevens zijn niet in ons bezit. Lidmaatschapsgegevens worden jaarlijks éénmalig en bij wijzigingen

tussendoor doorgegeven aan de landelijke vrijzinnige verenigingen de VVP en Vrijzinnig Nederland waar

wij als geloofsgemeenschap bij zijn aangesloten.

Deze gegevens en uw bankgegevens worden niet met anderen gedeeld.

 

Voor belangstellenden die op hun verzoek alleen de Nieuwsbrief op hun verzoek ontvangen,

geldt dat wij in het bezit zijn van uw naam- en adresgegevens en van een aantal ook het mailadres in

verband met papieren, respectievelijk digitale toezending van de Nieuwsbrief.

Ook deze gegevens worden niet met anderen gedeeld.

 

Met betrekking tot het vermelden van namen in (jaar)verslagen en het plaatsen van foto's ter

illustratie op de website hebben de leden in de vergadering van 7 oktober 2018 aangegeven

hier geen bezwaar tegen te hebben.

 

Collectedoel 2020 en 2021

Het collectedoel voor 2020 en 2021 is de fundashon Mami Sa op Curaçao.

Het is een organisatie op Curaçao die is opgericht om de toekomst van alleenstaande moeders

met jonge kinderen te verbeteren.

Kijk voor meer informatie op www.mamisa.org

 

Collectedoel 2019

Het Collectedoel voor 2019 was het Alzheimer Café Zuidelijk Westerkwartier. Voor mensen met

dementie en hun naasten is informatie, een luisterend oor en een helpende hand in eigen omgeving

erg belangrijk. In onze provincie biedt de afdeling Groningen van Alzheimer Nederland ondersteuning

aan mensen met dementie, hun mantelzorgers, hun familie en iedereen die dicht bij de patiënt staat.

In de regio Westerkwartier zijn twee Alzheimercafé ’s actief: in Leek en in Zuidhorn. Vanuit Alzheimer

Café Zuidelijk Westerkwartier in Leek worden in Marum en Grootegast ook een aantal caféavonden

georganiseerd (“Café on Tour”). In Leek is elke tweede dinsdagavond van de maand een bijeenkomst

in de De Schutse. Zie voor verdere regionale activiteiten:

 

 https://www.alzheimer-nederland.nl/regios/groningen

 

Na de dienst van 9 februari 2020 is aan de heer Paul Tameling, als vertegenwoordiger van het Café

een waardecheque van € 600,- overhandigd.