MEDEDELINGEN

 

Lidmaatschap

Een ieder is welkom onze bijeenkomsten bij te wonen. Wilt u zich meer verbinden met onze gemeenschap, dan kunt U zich aanmelden als lid of begunstiger.

Dit door een mail met adresgegevens te sturen naar: vgw@vrijzinnigegeloofsgemeenschapwesterkwartier.nl ,

of door telefonisch contact op te nemen met de penningmeester: 050-5419726.

 

Per 01-01-2019 bedraagt  de jaarlijkse contributie € 120,--  per lid en  € 180,--  voor (echt)paren. U ontvangt de Nieuwsbrief en hebt recht op pastoraat.

Ook kunt u vriend of begunstiger worden, waarbij we uitgaan van een minimum bijdrage van  € 35,--  per jaar. U ontvangt de Nieuwsbrief.

Het contributiejaar loopt van januari tot en met december.

 

Bankrekeningnummer:   NL80RABO 032.37.84.518  t.n.v. VGW. Giften zijn welkom op dit nummer.

 

De VGW heeft  de ANBI-status. Dit betekent dat u contributie/bijdrage of giften kunt aftrekken van de belasting.

 

 

Trouw- en Rouwdiensten

Trouw- en Rouwdiensten zijn niet inbegrepen bij het lidmaatschap; er wordt een vergoeding van € 375 gevraagd. Leden krijgen hierop een korting van € 100.

Wanneer het om een Rouwdienst gaat kunnen de nabestaanden aan de penningmeester doorgeven welke instantie de begrafenis/crematie verzorgt.

De nota kan dan rechtstreeks naar deze instantie verzonden worden, zodat de bijdrage meegenomen wordt in het totaal van de kosten.  

Namens het Bestuur van de VGW, Willy Sjaarda, penningmeester.

 

 

Privacy beleid.

 

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevens (AVG) bescherming  (General Data Protection Regulation =GDPR) van kracht geworden.

Deze EU verordening regelt het verwerken en gebruik van persoonsgegevens.

 

Bij ons als Vrijzinnige Geloofsgemeenschap gaat het om lidmaatschapsgegevens  zoals uw naam, telefoonnummer, adres en emailadres, plus in verband met contributiebetaling uw bankgegevens. Andere gegevens zijn niet in ons bezit.

Lidmaatschapsgegevens worden jaarlijks éénmalig en bij wijzigingen tussendoor doorgegeven aan de landelijke vrijzinnige verenigingen de VVP en Vrijzinnig Nederland waar wij als geloofsgemeenschap bij zijn aangesloten.

Verder worden deze gegevens + uw bankgegevens niet met anderen gedeeld en zullen wij dat ook nooit doen.

 

Voor belangstellenden die alleen de Nieuwsbrief op hun verzoek ontvangen geldt dat wij in het bezit zijn van uw naam- en adresgegevens en van een aantal ook het mailadres in verband met schriftelijke respectievelijk digitale toezending van de Nieuwbrief.

Ook deze gegevens zullen wij niet met anderen delen.

 

Met betrekking tot het vermelden van namen in (jaar)verslagen en het plaatsen van foto's ter illustratie op de website hebben de leden in de Begrotingsvergadering van  

7 oktober 2018 aangegeven geen bezwaar te hebben.

 

 

Collectedoel 2019

Het Collectedoel voor 2019 is het Alzheimer Café Zuidelijk Westerkwartier. Voor mensen met dementie en hun naasten is informatie, een luisterend oor en een helpende hand in eigen omgeving erg belangrijk. In onze provincie biedt de afdeling Groningen van Alzheimer Nederland ondersteuning aan mensen met dementie, hun mantelzorgers, hun familie en iedereen die dicht bij de patiënt staat. In de regio Westerkwartier zijn twee Alzheimercafé ’s actief: in Leek en in Zuidhorn. Vanuit Alzheimer Café Zuidelijk Wester-kwartier in Leek worden in Marum en Grootegast ook een aantal café-avonden georganiseerd (“Café on Tour”). In Leek is elke tweede dinsdagavond van de maand een bijeenkomst in de De Schutse.

Zie voor verdere regionale activiteiten: https://www.alzheimer-nederland.nl/regios/groningen

Na de dienst van 10 februari heeft een vertegenwoordiger van het Café een toelichting gegeven. Zie voor een verslagje daarvan op de pagina Verslagen.

 

Collectedoel 2018

Het Collectedoel was de in Zaandam gevestigde Stichting Hartekind.

Deze is in 2008 opgericht om ervoor te zorgen dat de groeiende groep kinderen met een aangeboren hartafwijking permanent de zorg en aandacht krijgt die ze verdient.

De doelstellingen zijn het vergroten van de overlevingskansen en het verbeteren van de kwaliteit van leven van ‘hartekinderen’.

Dagelijks worden 4 kinderen geboren met een hartafwijking en krijgen 3 kinderen een open hartoperatie. Elke 2 dagen overlijdt een kind aan de gevolgen van een hartafwijking.

De Stichting Hartekind financiert wetenschappelijk onderzoek om de overlevingskansen en kwaliteit van leven te verbeteren, zodat ze gewoon kind kunnen zijn, onder het motto:

‘Kind zijn, hart nodig!’

Zie ook:  www.hartekind.nl .

 

De opbrengsten van de collectes in 2018 gingen naar dit doel.

 

Stichting Hartekind ontvangt cheque van Vrijzinnig Westerkwartier.

De Stichting Hartekind ontving op 6 januari een cheque met de opbrengsten van de collectes van 2018. Dit gebeurde na afloop van de Nieuwjaarsdienst in de Romaanse Kerk in Marum. Irene de Wit nam namens de Stichting de cheque in ontvangst en was verheugd over de bijdrage.