ANBI gegevens 2019.

Naam: Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Westerkwartier

RSIN 816218729

KvK   02067804

 

Contactgegevens secretariaat:

Mevr. E. Opheikens, C. Pothuisstraat 3, 9728 MK Groningen

Emailadres:  vgw@vrijzinnigegeloofsgemeenschapwesterkwartier.nl

 

Bestuurssamenstelling:

Mevr. E. Opheikens                                 voorzitter + secretariaat

Dhr. R. van Nijen                                       pr

Mevr. T. Doornbosch-Wollerich          coördinator Commissie van Ontvangst

Mevr. K. Hesselink-van den Tweel       algemeen lid

Mevr. W. Sjaarda                                     penningmeester

 

Beloningsbeleid:

Bestuurders zijn onbezoldigd;  zij ontvangen een vergoeding voor gemaakte kosten en één keer per jaar een attentie.

Er is een freelance contract met een pastoraal werker/voorgangster.

 

Doelstelling:

De vereniging heeft ten doel de vrijzinnige geloofsbeleving mogelijk te maken in het Westerkwartier van de provincie Groningen.

De vereniging tracht dit doel te bereiken door: zie onderstaand beleidsplan.

 

Beleidsplan 2017-2020

Wie of wat is de VGW

De VGW is de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Westerkwartier die aanwezig wil zijn om het vrijzinnige geluid te laten horen en haar gedachtegoed gestalte te geven. De VGW is aangesloten bij de landelijke organisaties ‘de Vereniging van Vrijzinnige Protestanten’ en ‘Vrijzinnigen Nederland’ en bij de provinciale organisatie ‘Vereniging van Vrijzinnige Protestanten Groningen’.

De vereniging heeft ten doel de vrijzinnige geloofsbeleving mogelijk te maken in het Westerkwartier van de provincie Groningen. Daartoe wordt onder meer één keer per maand een viering gehouden, zijn er regelmatige contactbijeenkomsten en is er een gespreksgroep.

De vereniging kent leden, vrienden/begunstigers en belangstellenden; zij wonen verspreid door het gebied. De reguliere inkomsten van de VGW bestaan uit contributies, giften en de opbrengsten van collecten. Het bestuur beheert middels een penningmeester de financiën.

 

Doel van de VGW

Het doel van de VGW is:

·        mensen te ondersteunen in de dagelijkse praktijk van hun geloofsbeleving

·        het vrijzinnig gedachtegoed uit te dragen

·        gebruik te maken van bij de VGW aanwezige talenten en mogelijkheden

 

Om dit doel te bereiken worden onder meer de volgende activiteiten ondernomen:

1.     Ten behoeve van de leden is er een vrijzinnige voorgangster.

2.     Er wordt iedere maand in de Romaanse kerk in Marum een viering gehouden geleid door de voorgangster.

3.     De voorgangster verzorgt pastorale zorg aan de leden.

4.     Er worden vier keer per jaar contactbijeenkomsten georganiseerd in het buurthuis van Niekerk of Leek waarbij aan de hand van een thema passend bij het vrijzinnig gedachtegoed met elkaar van gedachten wordt gewisseld. Tevens vindt er elk jaar een gezamenlijk uitstapje plaats om o.a. de onderlinge band van de leden te versterken.

5.     De leden van de vereniging zijn welkom bij de activiteiten van de verenigingen waarbij de VGW is aangesloten.

6.     Drie keer per jaar wordt een Nieuwsbrief uitgebracht voor alle leden, vrienden en belangstellenden.

 

Jaarverslag 2018

VRIJZINNIGE GELOOFSGEMEENSCHAP WESTERKWARTIER                                  

 

Voorganger

Dit hele jaar is in onze diensten voorgegaan Mw. Simone van der Laan. De verschillende thema’s en verhalen geven ons reden tot nadenken en verdieping, waarvoor wij haar zeer dankbaar zijn.

 

Leden

Op 31 december 2018 stonden 47 leden en 4 begunstigers ingeschreven.

 

PR

De diensten werden regelmatig aangekondigd in huis aan huis bladen, zoals het Westerkwartier, het Acht Dorpennieuws en De krant. Verder is er informatie te vinden op onze website www.vgwester.nl , en op de website www.inhetwesterkwartier.nl .

 

Kerkdiensten

Er werden in 2018 twaalf kerkdiensten gehouden waarvan negen in Marum.

Bijzondere diensten:

Zondag 1 april was de Paasdienst in een feestelijk versierde  kerk.

Zondag  29 april heeft de Cantorij van Grijpskerk met en voor ons gezongen.

Zondag  20 mei was de Provinciale Pinksterdienst in Noordbroek.

Zondag 8 juli was de dienst in Marum met aansluitend het zomerreisje.

Zondag 2 september was de Provinciale Buitendag  met een dienst in Niekerk.

Op 24 december was de Kerstviering met als thema ‘wees niet bang’, muzikaal ondersteunt door Arnold van der Wolff en Jan Willem en Rosaly Hesselink.

 

Contactbijeenkomsten

Er waren in 2018 vier contactbijeenkomsten:

·        5 februari in ‘de Schutse  in Leek (hoofdstuk uit het boek Liberaal Christendom).

·        19 maart in ‘de Rotonde’ in Niekerk met een hoofdstuk uit hetzelfde boek.

·        15 oktober in Niekerk met wederom een hoofdstuk

·        19 november  ‘de Schutse  waar we een spel hebben gedaan.

 

Nieuwsbrief en website

Clara Prins beheert  onze website en maakt de nieuwsbrieven die drie maal per jaar uitkomen. Dankjewel Clara, voor de mooie teksten en lay out!

Clara en Willy hebben op 9 maart in Utrecht een cursus gevolgd over het maken en onderhouden van websites.

 

Collectes

De collecte van 2018 was bestemd voor de stichting  ‘Hartekind’ en heeft €730.- opgebracht.

 

Commissie van ontvangst

De C.v.O. verzorgt het openen en inrichten van de kerk, de bloemen, koffie/thee en de ontvangst van de kerkgangers.

Na afloopt ruimt deze alles weer op en laat de kerk en keuken weer netjes achter.

De commissie bestaat uit dhr. en mevr. Doornbosch, dhr. en mevr. van Nijen,  dhr. Hogerwerf, mevr. Visser, mevr. Kranenborg en mevr. Hesselink. 

Dit altijd in goede samenwerking met dhr. Jager uit Marum, die de sleutel beheert en  ons in alles tegemoet komt.

 

Bestuurssamenstelling

Mevr. Els Opheikens             Voorzitter en diensten, bestuurs- en jaarvergaderingen en secretariaat.

Dhr. Ruud van Nijen              PR

Mevr. Truus Doornbosch     Coördinator C.v.O.

Mevr. Willy Sjaarda               Penningmeester en welkomstwoord diensten

Mevr. Kitty Hesselink            Notulen en C.v.O.

 

Bestuursvergaderingen

Het bestuur kwam in 2018 vijf keer bijeen voor een vergadering op de volgende data: 11 januari, 15 maart, 17 juni, 13 september en op 29 november.

De jaarvergadering op 11 maart en de begrotingsvergadering op 17 oktober waren voor alle leden toegankelijk.

 

BATEN EN LASTEN   2018

 

Baten

2018

 

 

Contributie/giften van leden/begunstigers

5685

Opbrengsten Collectes

1552,36

Rente

5,95

Subsidies/ Bijdragen  derden

2770

Vanuit reserve

700

Debet/tekort

1123,34

TOTAAL

11836,65

 

Lasten

2018

 

 

Pastoraat

5340

Huur kerk en zalen

555

Vergoedingen diensten

1645

Collecte ander doel

730

Afdracht  landelijke vereniging

1470

Bestuur-  en Bankkosten

672,30

Activiteiten en Attenties

789,10

Nieuwsbrief

155,75

Diversen

479,50

TOTAAL

11836,65