ANBI gegevens 2018.

Naam: Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Westerkwartier

RSIN 816218729

KvK   02067804

 

Contactgegevens secretariaat:

Mevr. E. Opheikens, C. Pothuisstraat 3, 9728 MK Groningen

Emailadres:  vgw@vrijzinnigegeloofsgemeenschapwesterkwartier.nl

 

Bestuurssamenstelling:

Mevr. E. Opheikens                                 voorzitter + secretariaat

Dhr. R. van Nijen                                       pr

Mevr. T. Doornbosch-Wollerich          coördinator Commissie van Ontvangst

Mevr. K. Hesselink-van den Tweel       algemeen lid

Mevr. W. Sjaarda                                     penningmeester

 

Beloningsbeleid:

Bestuurders zijn onbezoldigd;  zij ontvangen een vergoeding voor gemaakte kosten en één keer per jaar een attentie.

Er is een freelance contract met een pastoraal werker/voorgangster.

 

Doelstelling:

De vereniging heeft ten doel de vrijzinnige geloofsbeleving mogelijk te maken in het Westerkwartier van de provincie Groningen.

De vereniging tracht dit doel te bereiken door: zie onderstaand beleidsplan.

 

Beleidsplan 2017-2020

Wie of wat is de VGW

De VGW is de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Westerkwartier die aanwezig wil zijn om het vrijzinnige geluid te laten horen en haar gedachtegoed gestalte te geven. De VGW is aangesloten bij de landelijke organisaties ‘de Vereniging van Vrijzinnige Protestanten’ en ‘Vrijzinnigen Nederland’ en bij de provinciale organisatie ‘Vereniging van Vrijzinnige Protestanten Groningen’.

De vereniging heeft ten doel de vrijzinnige geloofsbeleving mogelijk te maken in het Westerkwartier van de provincie Groningen. Daartoe wordt onder meer één keer per maand een viering gehouden, zijn er regelmatige contactbijeenkomsten en is er een gespreksgroep.

De vereniging kent leden, vrienden/begunstigers en belangstellenden; zij wonen verspreid door het gebied. De reguliere inkomsten van de VGW bestaan uit contributies, giften en de opbrengsten van collecten. Het bestuur beheert middels een penningmeester de financiën.

 

Doel van de VGW

Het doel van de VGW is:

·        mensen te ondersteunen in de dagelijkse praktijk van hun geloofsbeleving

·        het vrijzinnig gedachtegoed uit te dragen

·        gebruik te maken van bij de VGW aanwezige talenten en mogelijkheden

 

Om dit doel te bereiken worden onder meer de volgende activiteiten ondernomen:

1.     Ten behoeve van de leden is er een vrijzinnige voorgangster.

2.     Er wordt iedere maand in de Romaanse kerk in Marum een viering gehouden geleid door de voorgangster.

3.     De voorgangster verzorgt pastorale zorg aan de leden.

4.     Er worden vier keer per jaar contactbijeenkomsten georganiseerd in het buurthuis van Niekerk of Leek waarbij aan de hand van een thema passend bij het vrijzinnig gedachtegoed met elkaar van gedachten wordt gewisseld. Tevens vindt er elk jaar een gezamenlijk uitstapje plaats om o.a. de onderlinge band van de leden te versterken.

5.     De leden van de vereniging zijn welkom bij de activiteiten van de verenigingen waarbij de VGW is aangesloten.

6.     Drie keer per jaar wordt een Nieuwsbrief uitgebracht voor alle leden, vrienden en belangstellenden.

 

Jaarverslag 2017

VRIJZINNIGE GELOOFSGEMEENSCHAP WESTERKWARTIER                                  

 

Voorganger

In 2017 zijn alle kerkdiensten voorgegaan door Simone van der Laan. Elke dienst heeft een eigen thema met daarnaast altijd een prachtig verhaal.

Wij zijn blij dat Simone, na het neerleggen van haar functie elders, heeft besloten bij ons te blijven!

 

Leden

Op 31 december 2017 bestond de VGW uit 47 leden en 4 begunstigers/vrienden.

 

PR

Onze diensten werden regelmatig aangekondigd in huis aan huis bladen: het Acht dorpen Nieuws, het Westerkwartier en De krant.

Verder hebben we de maand juni een advertentie geplaatst gehad op de website 'Ditiswesterkwartier'  en is er informatie te vinden op onze website www.vgwester.nl

 

Kerkdiensten

De eerst geplande dienst van 2017 ging niet door i.v.m. heftige sneeuwval. Daarna volgden er 12 diensten, waarvan 9 in de Romaanse kerk in Marum.

Op zondag 7 mei was de doopdienst van Evalinn van Straten, dochter van Roeland van Straten en Ryanne Mulder.

Op zondag 4 juni was de Pinksterdienst samen met de VVP in het Witte Kerkje in Haren.

Op zondag 16 juli  was de Zomerdienst ook in het witte kerkje in Haren met aansluitend ons zomerreisje naar de Hortus.

Op 3 september  vond de Provinciale Buitendag plaats, dit keer in het kerkje in Hellum.

De diensten werden muzikaal begeleid door onze vaste organist Dhr.van der Wolff.  Als vervanging van de dhr. van der Wolff heeft mevr. Bussemaker 1x de muziek verzorgd.

 

Contactbijeenkomsten

Er waren in 2017 vier Contactbijeenkomsten.

-6 Februari in de Schutse in Leek (hoofdstuk 3 en 4 uit het boek Jona)

-3 April in de Rotonde in Niekerk ( Film van de Deense TV ‘ That’s all’ we share’ en een film over  de  geschiedenis van de vrijzinnigheid in Noord-Holland).

Op 2 oktober in Niekerk ( hoofdstuk uit het boek  Liberaal Christendom)

En op 6 november in Leek (hoofdstuk uit het boek Liberaal Christendom)

 

Nieuwsbrief en website

In 2017 kwamen er 3 Nieuwsbrieven uit, respectievelijk in januari, mei en november.

Deze mooie en overzichtelijke nieuwsbrieven plus de website worden verzorgd door Clara Prins, waarvoor wij haar zeer dankbaar zijn!

 

Collectes

De collecte van 2017 was bestemd voor’ Het Hospice’  in Leek en heeft € 741,00 opgebracht. Zie voor laatste nieuws:  http://ditiswesterkwartier.nl/hospice-leek-is-warme-deken/ 

Het huidige collectedoel is in december 2017 ingegaan en betreft de stichting ‘Hartekind’.

Deze stichting financiert wetenschappelijk onderzoek om de overlevingskansen en  kwaliteit van leven te verbeteren van kinderen met een aangeboren hartafwijking, zodat ze gewoon kind kunnen zijn.

Dit onder het motto ‘Kind zijn, hart nodig’.

 

Commissie van ontvangst

De C.v.O. verzorgt het openen en inrichten van de kerk, de bloemen, koffie/thee/koek en de ontvangst van de kerkgangers (en niet  te vergeten de afwas!) . Fijn dat dit altijd zo soepel verloopt!

Deze commissie bestaat uit. dhr. en mevr. Doornbosch, dhr. en mevr. van Nijen, dhr. Hogerwerf, mevr. Visser, mevr. Kranenborg en mevr. Hesselink.

 

Bestuurssamenstelling

Mevr. E. Opheikens            Voorzitter in diensten, bestuurs- en jaarvergaderingen en secretariaat.

Dhr. R. van Nijen                PR

Mevr. T. Doornbosch         Coördinator commissie van ontvangst

Mevr. W. Sjaarda               Penningmeester en welkomstwoord diensten

mevr. K. Hesselink              Notulen en commissie van ontvangst

 

Bestuursvergaderingen

Het bestuur kwam in 2017 vier keer bijeen voor een vergadering op de volgende data: 2 februari, 19 april, 14 juni en 11 oktober.

Verder was er voor alle leden toegankelijk een jaarvergadering op 19 maart en een begrotingsvergadering op 15 oktober.

 

 

 

BATEN EN LASTEN   2017

 

Baten

2017

 

 

Contributie/giften van

 

leden/begunstigers

6060,00

Opbrengsten Collectes

1590,75

Rente

6,00

Subsidies/ Bijdragen  derden

2600,00

Debet/tekort

1030,79

TOTAAL

11287,54

 

Lasten

2017

 

 

Pastoraat

5340,00

Huur kerk en zalen

607,00

Vergoedingen diensten

1500,00

Collecte ander doel

741,00

Afdracht  landelijke vereniging

1440,00

Bestuur-  en Bankkosten

674,80

Activiteiten en Attenties

893,09

Nieuwsbrief

91,65

TOTAAL

11287,54